MukavaKainuu 2017-2018

Mukava Kainuu -hanke on hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosphjelman (LAPE) toimeenpanohanke.


Hank­keen pää­to­teut­ta­ja­na ja hal­lin­noi­ja­na toi­mii Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä. Osa­hank­kei­ta to­teut­taa Kai­nuun Nuot­ta ry. ja Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Kai­nuun Pii­ri. Kump­pa­nei­na / mui­na toi­mi­joi­na hank­kees­sa ovat Kai­nuun kun­tien si­vis­tys­toi­met, Kai­nuun evl. seu­ra­kun­nat, Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ra, Kai­nuun maa­kun­nal­li­nen nuo­ri­so­val­tuus­to, Kai­nuun Lii­kun­ta, Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, Spar­tak ry. se­kä muut hank­keen ai­ka­na yh­teis­työ­hön ha­keu­tu­vat toi­mi­jat yh­dis­tys tai yk­si­tyis­sek­to­ril­ta.

Ke­hit­tä­mis­ko­ko­nai­suus: Ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­nen. Ke­hit­tä­mi­sen kes­kiös­sä on per­he­kes­kus­toi­min­ta­mal­lin edel­leen ke­hit­tä­mi­nen. Ke­hit­tä­mis­ko­ko­nai­suu­teen lii­te­tään osia muis­ta ke­hit­tä­mi­sa­lueis­ta: toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tos, var­hais­kas­va­tus, kou­lu ja op­pi­lai­tos lap­sen ja nuo­ren hy­vin­voin­nin tu­ke­na se­kä eri­tyis­pal­ve­lu­jen in­teg­roin­ti per­he­kes­kus­toi­min­taan, kes­kiös­sä van­hem­muu­den tu­ki.

Kai­nuu ha­luaa an­taa laa­tu­lu­pauk­sen lap­siys­tä­väl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja maa­kun­nas­ta. Hank­keel­la var­mis­te­taan, et­tä so­ten, kun­tien ja mui­den alueen toi­mi­joi­den toi­min­ta­pe­riaat­teet poh­jaa­vat lap­sen oi­keuk­siin.

Hank­keen pää­mää­rä­nä on pa­ran­taa kai­nuu­lais­ten las­ten, nuor­ten ja van­hem­pien ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia. Ke­hit­tä­mi­sen läh­tö­koh­dak­si ote­taan ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia hei­ken­tä­vien te­ki­jöi­den vä­hen­tä­mi­nen.

Kai­nuun ta­voit­teet per­he­kes­kus­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä ovat:

1. Muut­taa, kas­vat­taa ja vah­vis­taa per­he­kes­kus­toi­min­taa Kai­nuus­sa

  • pa­ras­taa pal­ve­lu­ja, vah­vis­taa osaa­mis­ta
  • teh­dä tii­vis­tä yh­teis­työ­tä kump­pa­nuus­so­pi­muk­siin pe­rus­tuen las­ten ja per­hei­den ko­ko­nais­val­tai­sek­si aut­ta­mi­sek­si
  • vah­vis­taa lap­si­läh­töis­tä toi­min­ta­kult­tuu­ria

2. Tu­kea vah­vem­min ja hy­vis­sä ajoin eri­lai­sia ja eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via van­hem­pia, lap­sia ja nuo­ria

3. Vah­vis­taa las­ten, nuor­ten ja van­hem­pien osal­li­suut­ta per­he­kes­kus­toi­min­nas­ta

Toi­men­pi­teet hank­kees­sa:

  1. Mu­ka­voi­te­taan (mal­lin­ne­taan) per­he­kes­kus­toi­min­ta­mal­li
  2. Ke­hi­te­tään per­he­kes­kus­toi­min­nan ja eri­tyis­pal­ve­lu­jen in­teg­ra­tii­vi­sia toi­min­ta­mal­le­ja
  3. Suun­ni­tel­laan ja ote­taan käyt­töön ra­ken­teet pai­kal­lis­ta, maa­kun­nal­lis­ta ja kan­sal­lis­ta oh­jaus­ta, seu­ran­taa, ar­vioin­tia ja ke­hit­tä­mis­työ­tä var­ten
  4. Tun­nis­te­taan per­he­kes­kus­toi­mi­joi­den kes­kei­set osaa­mis­tar­peet ja käyn­nis­te­tään kou­lu­tuk­set osa­na LA­PE-oh­jel­maa. Näyt­töön pe­rus­tu­van var­hai­sen tuen, hoi­don ja van­hem­muus­tai­to­jen työ­ka­lu­pak­ki (täy­den­net­ty).


Anna Kaisa Korpinen, Lape-muutosagentti
p. 044 797 5367, anna-kaisa.korpinen@kainuu.fi

Tarja Kerttula, projektipäällikkö
p. 044 731 3878, tarja.kerttula@kainuu.fi

Johanna Jyrkäs, projektisuunnittelija
p. 044 732 0024, johanna.jyrkas@kainuu.fi

Marika Uhlbäck, projektisuunnittelija
p. 044 747 3769, marika.uhlback@kainuu.fi

Carita Piirainen, projektisihteeri
p. 044 797 5381, carita.piirainen@kainuu.fi

Seija Karjalainen, MLL Kainuun piiri
p. 050 597 4777, seija.karjalainen@mll.fi

Anneli Vatula, Kainuun Nuotta ry.
p. 045 692 6013, anneli.vatula@kainuunnuotta.net.